Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Movetivate Personal Training ; ingeschreven bij K.v.K. te Rotterdam onder nummer: 56361114.

Movetivate Personal Training is gespecialiseerd in Personal Training, groepstraining, training voor extreme duurtraining en krachttraining.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Movetivate Personal Training

Deelnemer(s): Natuurlijk persoon of personen (m/v) die deze overeenkomst aangaat(/n) met Movetivate Personal Training voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten.

Personal Trainer(s): Ruth Vennekens

Activiteit(en):

  • Personal Training(transformaties (gewichtsverlies), training na revalidatie),
  • begeleiding en ondersteunende krachttraining bij de voorbereiding op (extreme) duursportprestaties
  • (Small) Group training
  • Sportieve teambuilding
  • Bootcamps

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer(s) en Movetivate Personal Training schriftelijk overeenkomen dat Movetivate Personal Training activiteiten die de deelnemer(s) met Ruth Vennekens hebben/heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer(s).

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer(s) zich heeft/hebben ingeschreven bij Movetivate Personal Training voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Movetivate Personal Training zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ieder gebruik van de diensten van Movetivate Personal Training geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer(s) dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer(s) verzekerd te zijn tegen ongevallen. Daarbij verplicht Movetivate Personal Training zich ertoe een veilig trainingsklimaat en verantwoorde trainingen te verzorgen.

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. In dit gesprek worden lichamelijke en geestelijke bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de training(sprestaties) besproken. Veranderingen betreffende u persoonsgegeven dient u per omgaande aan Movetivate Personal Training door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal Movetivate Personal Training meedelen wanneer en waar de deelnemer(s) verwacht wordt/worden. Dit is vooraf met de deelnemer(s) overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Movetivate Personal Training bevoegd om in overleg met de deelnemer(s) een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Movetivate Personal Training alsook voor de deelnemer(s). Een trainingssessie met Personal Trainer vindt altijd in overleg plaats. Wanneer u een sessie verhinderd bent en dit binnen 24 uur heeft gemeld, schuift desbetreffende trainingssessie door naar een nieuw afgesproken tijdstip. Houdt u er rekening mee dat sessies die u minder dan 24 uur van te voren afzegt in rekening gebracht kunnen worden.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op Movetivate Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Ruth Vennekens bepaald. Movetivate Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Movetivate Personal Training niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer(s) gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door Movetivate Personal Training aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Movetivate Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Movetivate Personal Training is niet aansprakelijk voor blessure(s) of andere schade die de deelnemer(s)s oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Movetivate Personal Training niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Movetivate Personal Training georganiseerde activiteiten. Movetivate Personal Training is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer(s) op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer(s). De deelnemer(s) verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer(s) verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Movetivate Personal Training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Movetivate Personal Training aanbiedt.

Artikel 7. Ontbinding

Movetivate Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer(s) niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet/voldoen. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer(s) is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van de afgesproken trainingslocatie. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Ruth Vennekens. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. Bij medische gronden en het overleggen van een verklaring van arts of specialist, wordt de geldigheid van reeds ingekochte trainingen met maximaal 6 maanden verlengd.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving / deelname zal Movetivate Personal Training meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer(s) niet tijdig betaalt, is Movetivate Personal Training gerechtigd de deelnemer(s) de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling voldaan is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Movetivate Personal Training te voldoen. Indien Movetivate Personal Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Movetivate Personal Training een bedrag van EUR 3,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Movetivate Personal Training zijn het BTW 6%-tarief en in sommige gevallen het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door wensen van de deelnemer(s) de kosten stijgen is Movetivate Personal Training gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer(s) heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Ziekmelding

Indien de deelnemer(s) niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer(s) dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Movetivate Personal Training . Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 6 maanden worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts. Bij aantoonbaar blijvend letsel of nieuwe chronische ziekte, kan in overleg restitutie van de reeds ingekochte trainingen plaatsvinden. Dit kan enkel en alleen wanneer een arts of specialist adviseert niet meer te trainen.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Movetivate Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling van een Bootcamp Training behoudt Movetivate Personal Training het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren of in overleg tegen een ander tarief door te late gaan. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, tenzij anders afgesproken. Als de deelnemer(s) op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt in overleg een alternatief tijdstip geboden.

Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer(s) zich ertoe alvorens de overeenkomst met Movetivate Personal Training aan te gaan, zijn/haar/hun arts te raadplegen.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

Movetivate Personal Training dankt u voor het vertrouwen dat u in haar stelt en belooft zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Movetivate Personal Training is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. Movetivate Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemer(s)s zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden en het verzorgen van de juiste en geschikte training van Movetivate Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciele doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Movetivate Personal Training houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Movetivate Personal Training te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 13. Uitgesloten van deelname

Mensen die van een medisch specialist een negatief advies hebben gekregen met betrekking tot het sporten bij een personal trainer, zijn uitgesloten van trainingen bij Movetivate.

Artikel 14. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Movetivate Personal Training . Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Movetivate Personal Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Movetivate Personal Training die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. Movetivate Personal Training is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites, noch voor de inhoud.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer(s) zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer(s) toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Movetivate Personal Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Movetivate Personal Training . Publicatie of andere vormen van openbaarmaking of delen hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Movetivate Personal Training.

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Movetivate Personal Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Movetivate Personal Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer(s) verstrekte stukken mogen niet door Movetivate Personal Training zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer(s) openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer(s).

Artikel 16. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer(s) zich wenden tot Movetivate Personal Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Movetivate Personal Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

 

*Laatste wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben plaatsgevonden op 5 oktober 2015*